فهرست اوليه پذيرفته شدگان آزمون استخدام قراردادي مورخ 17/7/94 دانشگاه صنعتي شاهرود


اولويت هاي آزمون استخدام نيروي قراردادي دانشگاه با توجه به نمرات مكتسبه و سهميه هاي لحاظ شده به شرح پيوست جهت مصاحبه عمومي و تخصصي اعلام مي گردد. بديهي است انعقاد قرارداد با افراد پذيرفته شده بعد از مصاحبه و طي فرآيند گزينش منوط به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود. زمانبندي مصاحبه رشته هاي شغلي حسابدار، كارشناس آزمايشگاه فيزيك شيمي و مكانيك خاك 1، كارشناس آزمايشگاه كشاورزي 1 و كارشناس آزمايشگاه كشاورزي 2 پيوست مي باشد و زمانبندي مصاحبه ساير رشته هاي شغلي متعاقباً اعلام خواهد شد.

فهرست اولیه پذیرفته شدگان آزمون

زمانبندي مصاحبه